1. PALVELUT JA TYÖSUORITUKSET

1.1 Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Luksson on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, kalustoa, työmenetelmiä jne.

1.2 Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitettujen veloitushintojen mukaan.

1.3 Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 15 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 30 minuuttia. Veloitus alkaa vasta kun miehet ja auto saapuvat lähtökohteeseen ja päättyy kun viimeiset tavarat on viety päätöskohteeseen.

1.4 Työpäivän aikana työntekijöillä on oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien yksikköveloitushintojen mukaan. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin lepotauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi virkistäytymistauko. Yli 8 tunnin päivään kuuluu lepotauko ja kaksi virkistäytymistaukoa. Mikäli työaika kestää yli kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus vielä yhteen puolen tunnin lepotaukoon.

1.5 Toimeksiannon peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa työsuoritus veloituksetta, mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin työsuorituksen on määrä alkaa. Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, meillä on oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin viiden tunnin veloitusta vastaava korvaus.Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, meillä on oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä viiden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

1.6 Luksson tulee viipymättä ilmoittaa mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle (Force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä Luksson että Asiakkaan luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. Luksson ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita lisäkuluja.

1.7 Mikäli Asiakas teettää Lukssonilla tilauksen ulkopuolisia töitä, tai mikäli Asiakkaan tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu toimeksiannon toteuttamiseen vaikuttava seikka poikkeaa siitä mistä on tilauksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti, on Lukssonilla oikeus veloittaa nämä työt erikseen.

1.8 Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2.000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen.

1.9 Kuljetukseen liittyvät rajoitukset: Luksson kalustolla ei voi kuljettaa eläimiä, ellei toisin ole sovittu. Luksson kalustolla ei voi kuljettaa henkilöille ja tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavia esineitä esim. tulenarat aineet, räjähteet, syövyttävät tai pahanhajuiset aineet. Asiakkaan on valmisteltava aseet ja ammukset kuljetusta varten ampua-aselain mukaisesti.

2. REKLAMAATIOT JA KORVAUSVASTUUT

2.1 Mikäli Luksson suorittaman työn tai palvelun aikana rikkoontuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on Asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio Lukssonille 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Kuluttaja-asiakkaiden vahingoista on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa Ellei näin ole menetelty, Luksson on vastuusta vapaa.

2.2 Lukssonin työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

2.3 Luksson lainmukainen vastuu siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin. Luksson ollessa vastuussa vahingosta korvaus on enintään 20 €/kg kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa. Asiakas voi parantaa korvausturvaansa ottamalla erillisen kertakuljetusvakuutuksen toimeksiantoon.

2.4 Luksson korvausvastuu ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä.

2.5 Luksson korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

2.6 Sähkö ja vesi asennukset esimerkiksi apk ja pk ei sisältyy palvelumme ja meillä ei ole pätevyyttä sitä tehdä. Voidaan kuitenkin tehdä asiakan omalla vastuulla ja Luksson ei ottaa tässä tapauksessa mitään vastausta.

2.7 Lukssonin korvausvastuu katoamisissa rajoittuu tiekuljetussopimuslakiin.

2.8 Lukssonin korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli voidaan osoittaa vahingon johtuneen joistain seuraavista seikoista. Tilaaja on laiminlyönyt siirrettävän irtaimiston tai tilojen asianmukaisen pakkaamisen ja suojaamisen. Asianmukainen irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus tarkoittaa toimintaa Lukssonin ohjeiden mukaisesti. Irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus on Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu. Muutettavan irtaimiston kunto ei mahdollista sen turvallista siirtämistä normaalia varovaisuutta noudattaen. Esimerkiksi huonekalun merkittävän huono kunto tai virheellinen kasaaminen. Siirrettävä irtaimisto on erityisen altis ilman lämpötilan tai kosteuspitoisuuden vaihtelulle, esimerkiksi kasvit tai erikoiskalusteet. Elektroniseen laitteeseen ei ole syntynyt toimeksiannon aikana selviä ulkoisia vaurioita.

3. VUOKRATTAVAT TUOTTEET

3.1 Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrattavat tuotteet lähetetään päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.

3.2 Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan erillinen toimitus- tai noutomaksu.

3.3 Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, määrään tai laatuun nähden, tai ko. vuokrausehtoihin, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä meille viimeistään seuraavana arkipäivänä, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin tuotteita palautettaessa on Asiakkaan ilmoitettava viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa, mikäli määrään tms. on Asiakkaalla huomautettavaa.

3.4 Asiakas on vastuussa vuokrattavista tuotteista vuokrasuhteen ajan. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan Lukssonin tuotehinnaston mukainen veloitushinta.

3.5 Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on meillä oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet takaisin vapaasti meidän toimipisteeseen asiakkaan kustannuksella.

4. TYÖTURVALLISUUS

4.1 Mikäli Lukssonille osoitetussa työsuorituksessa on syytä huomioida normaalista muuttamisesta poikkeavia työturvallisuusnäkökohtia johtuen siirrettävästä irtaimistosta tai Asiakkaan tiloista, on Asiakkaan ilmoitettava siitä Lukssonille ennen työsuorituksen aloittamista.

4.2 Mikäli Luksson työntekijät havaitsevat työturvallisuuden vaarantavia tekijöitä, on heillä oikeus keskeyttää työsuoritus välittömästi.

4.3 Luksson noudattaa toiminnassaan työaika- ja työturvallisuuslakia sekä kuljettajien ajo- ja lepoaika-asetusta.

5. LASKUTUSEHDOT

5.1 Vuokratuotteet ja varastointipalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan kuukausittain.

5.2 Työsuoritukset ja palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennakkoon tai työsuorituksen jälkeen.

5.3 Maksuehto on 14 pv netto.

5.4 Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko.

5.5 Luksson varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

6. MUUT EHDOT

6.1 Osoitteenmuutoksesta on viipymättä ilmoitettava Lukssonille.

6.2 Luksson voi vaatia tilaajalta vakuuden maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli mahdollisen luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä.

6.3 Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Helsingin käräjäoikeudessa.